1. Administratorem danych osobowych Klienta jest novalerm.com jest prowadzony przez Spółkę NOVALERM Sp. z o.o. (KRS: 0000833122, NIP: 5223180616, REGON: 385748734) z adresem siedziby ul. Giserska 28, 26-604 Radom, e-mail: sklep@novalerm.com
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów przekazane w czasie procesu dokonania zakupów: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez NOVALERM Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji złożonego Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, Usługi Elektronicznej, obsługi procesu reklamacji, rękojmi i gwarancji.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane do celów marketingowych na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, obejmującej zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową w formie NEWSLETTERA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Klient ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Klient nie będzie mógł otrzymywać NEWSLETTERA i innych informacji handlowych.
 4. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez bank na rzecz Sklepu internetowego.
 5. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do banku w celu weryfikacji przez bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie danych Klienta jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a bankiem.
 6. W przypadku realizacji dostawy Produktów za pośrednictwem kuriera, firm kurierskich dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionego Produktu.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Klienta możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne, partnerom biznesowym.
 8. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych
 9. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.
 10. Dane osobowe każdego Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów tj. na czas realizacji i rozliczeń w zakresie Zamówienia, Umowy, przez cały okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, jak również przez okres, przewidziany prawem w jakim Klient lub Sprzedawca dochodzić mogą roszczeń w tym wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, Umowy Sprzedaży, gwarancji rękojmi.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych Klienta na jego życzenie.
 12. Klient może wnieść sprzeciw lub żądać usunięcia danych w zakresie, w jakim dane te nie są niezbędne do realizacji Zamówienia i Umowy Sprzedaży lub obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 13. Jeżeli Klient udzielił zgody na przetwarzanie jego danych, może ją w każdej chwili odwołać. Odwołanie nie ma wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych realizowanego przed odwołaniem.
 14. Klient może w każdej chwili, bez podawania przyczyn sprzeciwić się lub wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach reklamowych, w tym wysyłki NEWSLETTERA.
 15. Z praw powyżej wskazanych Klient może skorzystać poprzez list wysłany pocztą tradycyjną na adres: ul. Giserska 28, 26-604 Radom, lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@novalerm.com
 16. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych Klientowi przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155)
 17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 18. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.
 19. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone pisemnie na adresy wskazane powyżej.
 20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.